طرح سرشماری مشاغل از اول اسفند ماه سالجاری  شروع و تا پایان فروردین ماه سال 1398 ادامه 
 خواهد داشت .
1- زمان مراجعه به دفاتر جهت اخذ نوبت صرفا تا تاریخ 97/12/16 میباشد.
2- کلیه اتباع خارجی اعم از مجاز و غیر مجاز می توانند در این طرح شرکت نمایند.

روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور