سفارت افغانستان طی اطلاعیه ای در سایت خود از مهاجرین در ایران درخواست کرده جهت تثبیت هویت برای آمایش 14 به سفارت مراجعه نکنند و صبر نمایند.

متن اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران و کنسولگری های آن در ایران به علت محدودیت های مکانی و بشری ، صدور برگه ی هویتی را جهت صدور کارت آمایش ۱۴ در حال حاضر غیر ممکن دانسته و موضوع را رسماً به مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده است.
بنابراین، تمنا میشود تا مهاجرین محترم بخاطر انجام مامول فوق به سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایران، مراجعه نفرمایند.

منبع : سایت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران