آغاز تمدید کارت آمایش 15 ( آمایش 15 )

شما اینجا هستید

اخبار » آغاز تمدید کارت آمایش 15 ( آمایش 15 )
گروه : اخبار , عمومی

آغاز صدور #برگه_حمایت_تحصیلی:

براساس ابلاغیه اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، فرایند صدور برگه حمایت تحصیلی از روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹ در دفاتر خدمات آغاز خواهد شد.

در حال حاضر دفاتر خدمات فقط در خصوص دو دسته ذیل مجاز به پذیرش درخواست بوده و تعیین تکلیف سایر متقاضیان بر عهده استانداریهای محترم خواهد بود.

1)  دانش آموزان دارنده برگه حمایت تحصیلی سنوات قبل مشروط بر ارائه کارنامه سال تحصیلی ۹۹-۹۸ :

مراجعه یکی از والدین بدون دانش آموز از مورخ ۹۹/۵/۲۶ الی ۹۹/۶/۷ با رعایت شروط ذیل:

ساعت مراجعه به دفتر از ساعت ۸ صبح میباشد.
لطفا از مراجعه زودتر و نیز ایجاد تجمع با توجه به الزام رعایت دستورالعملهای بهداشتی اکیدا اجتناب شود.
(دفاتر در صورت تجمع مجاز به ارائه خدمات نخواهند بود)
با توجه به ضرورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی در صورت مراجعه مازاد بر ظرفیت روزانه دفتر مبادرت به نوبتدهی خواهد شد.
در اینصورت حتما در تاریخ و ساعت تعیین شده مراجعه گردد.
از به همراه آوردن دانش آموز اکیدا اجتناب شود. (برگه بدون حضور دانش آموز تمدید خواهد شد)
فقط به همان دفتر خدمات صادره کننده برگه قبلی مراجعه شود.(سایر دفاتر مجاز به ارائه خدمت نمی باشند)

ارائه برگه حمایت تحصیلی قبلی و کارنامه تحصیلی ۹۹-۹۸ الزامی است. ( دفاتر بدون مدارک مزبور مجاز به ارائه خدمت نمی باشند)
در هنگام مراجعه نصب ماسک و ارائه کارت بانکی  الزامی است.

دانش آموزان کلاس اولی شرکت کننده در طرح سرشماری مربوط یکی از ۳ دسته زیر :
گذرنامه خانواری
 یکی از والدین دارای مدرک معتبر دارای برگ سرشماری و شماره اختصاصی

مراجعه یکی از والدین به همراه دانش آموز از مورخ ۹۹/۶/۱۱ الی ۹۹/۶/۱۵ با رعایت شروط ذیل:

دفاتر صرفا در تاریخ تعیین شده فوق مجاز به ارائه خدمت می باشند. لطفا زودتر از تاریخ مزبور مراجعه نگردد.  فقط به همان دفتر خدمات صادره برگه سرشماری مراجعه شود.(سایر دفاتر مجاز به ارائه خدمت نمی‏ باشند)
ارائه برگه سرشماری الزامی است. ( دفاتر بدون مدرک مزبور مجاز به ارائه خدمت نمی باشند)
 در هنگام مراجعه نصب ماسک و ارائه کارت بانکی  الزامی است.

سایر متقاضیان :

تعیین تکلیف سایر متقاضیان بر عهده استانداریهای محترم خواهد بود.
دفاتر خدمات فقط مجاز به ارائه خدمت به دو گروه فوق می باشند.
گروه سوم لطفا از مراجعه به دفاتر اکیدا اجتناب شود.
منبع :
کانون کشوری انجمنهای صنفی کارفرمایی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی