قرعه کشی مهاجرینی که در ایران و پاکستان زندگی می نمایند و جهت ادای فریضه حج ثبت نام کرده بودند، با حضور نمایندگان بخش های ذیربط در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان صورت گرفت.

این قرعه کشی روز سه شنبه 25 سرطان سال روان تحت ریاست انجینیر احمدولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با حضور نماینده مجلس سنای شورای ملی، نماینده وزارت حج و اوقاف، نماینده شورای علما و نماینده جامعه مدنی در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان انجام شد.

مجموعاً چهار هزار و 509 نفر که 2 هزار و 505 نفر آن مهاجرین مقیم پاکستان و یک هزار و 914 نفر آن مهاجرین مقیم ایران هستند، برای ادای مناسک حج و زیارت بیت الله شریف در نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مقیم دو کشور همسایه، ثبت نام نموده اند.

از میان افراد ثبت نام شده، 145 نفر از مهاجرین مقیم ایران و 145 از مهاجرین مقیم پاکستان پس از قرعه کشی، انتخاب و به جهت طی مراحل اسناد شان به وزارت حج و اوقاف معرفی می گردند.

گفتنی است که در پی تلاش های وزارت امور مهاجرین، این اداره توانست سالانه 290 نفر سهمیه حج برای مهاجرین اخذ نماید و در سه سال اخیر روند اعزام مهاجرین به عربستان سعودی جهت ادای فریضه حج از طریق وزارت امور مهاجرین صورت می گیرد.

منبع : وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان

اسامی برندگان قرعه کشی حج سال 1398 ( مهاجرین افغانستان مقیم در ایران )

ردیفنامنام پدرنام جدجنسیت
1رضا حسینیسید عوضسید حسین علیمرد
2فاطمه بسم اللهرحمت اللهزن
3شیر احمدمرد
4طاهررضوانیونسمرد
5سید مصطفیسید سیف حسینسید غلام عباسمرد
6گل محمدعبدالستارعلی قلمرد
7عبدالقادرعبدالغفارغلام حیدرمرد
8ستار نظامینورمحمدبورمحمدمرد
9محمدعلی جانخدادادمرد
10زهرا نجیب اللهلال میرزن
11میراجانwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.irمرد
12غلامداودابراهیممرد
13(ناخوانا)ادریسغلام نورزن
14محمد عثمانwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.irمرد
15امیرخانظریف شاهمولوی گل محمدمرد
16شیر محمدخدا رحیمعبدالرحیممرد
17نصیرمحمد نادرمحمد کمالمرد
18محمد حسینمیرزا علیغلام رضامرد
19نیازیغلام فاروقغلام سخیزن
20غلام سخیwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.irمرد
21خدادادمحمد اسحاقمحمد یوسفمرد
22امرالدین فیضیامیر محمدفیض محمدمرد
23اولیاسید اسحاقسید امیرزن
24سید کاظمwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.irمرد
25محمد صالح صالحیغلام نبیغلام علیمرد
26شیر احمد خلیلیموسیپیر محمدمرد
27کلثوم رحیمیاسحاقملحمزن
28محمد حسنگل احمدمرد
29محمد گلامان علیقربان علیمرد
30سید حمید رفعتسید اسماعیلسید محمد اکبرمرد
31بهاء الدینعبدالقادرمحمد فضلمرد
32نعمت الله کرمانیمحمدعلی پناهمرد
33رقیه نظریحسینحیدرزن
34علیرضا نظریحسینحیدرمرد
35حوراآقا محمدجمعه خانزن
36جمعه گلمجیدصفدرمرد
37محمد انورمحمد یارمحمد یارمرد
38بهرامسردارجلالمرد
39غلام سخیرضا ملادادمرد
40محمد عثمانمحمد نورخدادادمرد
41صغرا خدادادیسید حسین ( ناخوانا )سید یوسفزن
42شیر محمدwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.irمرد
43محمدعبد العظیم (ناخوانا)خوش دلمرد
44مولادادwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.irمرد
45سید جمعه ( ناخوانا )سید عبدالحکیمسید رسول
46عبدالله شاهwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.irمرد
47فاطمهغلام رضاغلام رسولزن
48داوودمرد
49خان بیگمعبدالقیومقربانعلیزن
50حسن علی بیگ ( ناخوانا )مرد
51عصمت الله ذبیح اللهنجیب الله مرد
52فیض محمد
53احمدمحمد صدیقمحمد رسولمرد
54نور الدین سامانیسعاد الدین ملا احمدمرد
55خدیجه سامانینوراللهپیروززن
56غلام محمددین محمددین محمدمرد
57حوریه ( ناخوانا)محمد حسینغلام حسینزن
58غلام علیwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.irمرد
59حفیظ اللهرحمت اللهآدم خانمرد
60راز محمدشاه محمدفقر محمد ( ناخوانا)مرد
61منصوره احمدیمحمد شاهمحمد اکبرزن
62علی رضاییمحمد انورغلام سرورمرد
63محدثه قاسمیمحمد آصف محمد قاسمزن
64موسی اسحاقیصالح محمداختر محمدمرد
65نعمت اللهمحمد گل ( ناخوانا )نوریمرد
66آقا جانلاجوردلاجوردمرد
67غلام رسول
68عبدالرحمان غمگسارمحمد افضل بیژن بیگمرد
69مرضیه محمد رحیمحاجی رمضانزن
70براتمرد
71نوراللهرمضاناشرف مرد
72مریمسید آقاقمرالدینزن
73محمد صدیقwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.irمرد
74محمد جانخان محمدنظر محمدمرد
75کریم رضایییوسف محمدمرد
76فاطمه رضاییغلام محمدنظر محمدزن
77خلیلیقاسماحمدمرد
78رنگاره ( ناخوانا )عبدالرحیمزعفرانزن
79غمگینwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.irwww.tehran-kart.ir
80بشیر احمد احمدینثار احمدفقیر محمدمرد
81زهرا اسماعیلیحاج براتاسماعیلزن
82راز محمد انوریمحمد علیمحمد انورمرد
83مرضیه حسینیغلام نبیغلام حسنزن
84مختار حبیبیحبیب اللهمحمد حسینمرد
85اسکندرنبی گل ( ناخوانا )حاجی خدا نظرمرد
86انورغلام نبی ( ناخوانا )... ملوک (ناخوانا )مرد
87عبد الشکور عبدالقیومغلام شاهمرد
88محمد جواد تیموریقنبردادمحمد تیمورمرد
89منزوی مراد ( ناخوانا )بابا نظررحیم گلمرد
90 محمد رضا کاظمیمحمد اکبرمحمد کاظممرد
91شیرین حیدریغلام حیدرمحمد باقرزن
92عبدالهادینادر علیمحمد اکبرمرد
93محمدیار محمد ( ناخوانا )لعل محمدمرد
94عباس نائبحسینمرد
95عبدالقدوسنظر محمد ( ناخوانا )بوری ( ناخوانا )مرد
96شاه پور ( ناخوانا )آدم خان غلام حیدرمرد
97عبداللهخدادادخواجه محمدمرد
98جلیلجمالجمعه خانمرد
99ستاره بیگم ( ناخوانا )سید غفاربدل (ناخوانا )زن
100محمد عش ( ناخوانا )مرد
101شاه پری ( ناخوانا )شاه ولیمحمد عظیمزن
102عطا محمدمرد
103لطیفهراز محمدگدا احمد ( ناخوانا )زن
104محمد حلیم
105عبدالعلیعبدل احمدصالح محمد ( ناخوانا )مرد
106وحیدعبدالصمد ( ناخوانا )گل محمدمرد
107امیر قنبریمحمد آصفرمضانمرد
108فاطمه حسینیسید باقرسید رضازن
109محمد یحییمحمد جمعه ( ناخوانا )مرادمرد
110تاجمین ( ناخوانا )درویشمحمد گلزن
111حبیبمرد
112چمن علیمحمد حسینمیرزا حسین ( ناخوانا )مرد
113محمد جمعه مرادینوروز علیمراد علیمرد
114وکیلسید محمدسید محمدمرد
115صدیقهسید کاظمسید هاشمزن
116سید کاظممرد
117خاورگل محمدعبدالمجید ( ناخوانا )زن
118سید محمدمرد
119خدیجه نذیرنادرزن
120الله نظر مرد
121صنوبر عرب زادهملا رحمانمحمد عمرزن
122عبدالرحیمنبییحییمرد
123محمد ولی امام زهیراز محمدشاه محمدمرد
124جمعه گلمحمد گلنور محمدمرد
125عبدالغفار عرب زادهحاجی ملنگ ملا امانمرد
126محمد حسین اکبریعلیحسنمرد
127محمد حسین اکبریعلیحسینمرد
128محمودامام الدین ( ناخوانا )محمد عثمانمرد
129داود امام زهیعلی حسنمرد
130فاضله محمد عثمان ( ناخوانا )محمد نادرعبدالشکورزن
131حضرت علی ( ناخوانا )عبدالحکیم نثر احمد ( ناخوانا )
132نجیبمحمد حسینغلام محمد
133محمد عثمانمرد
134بسم الله جامیامین الله عصمت الله
135خدادادمحمد جانمحمد خانمرد
136خان محمدعبدالسلامتیمورمرد
137فاطمهزن
138ولی افروزنور محمدشاه نظرزن
139غلام محمد
140محد اکبر رستم ( ناخوانا )عبدالهادی ( ناخوانا )مرد
141بخشان علی سروریسرور نوروزمرد
142حلیمه طلایی محمد جعفرنوروز زن
143عبدالاحمدعبدالغفورمحمد نور ( ناخوانا )مرد
144بی بی شاهجمعه خانیار محمد ( ناخوانا )زن
145علی اکبرمرد
برای جستجو دقیق تر
یکی از موارد زیر را در قسمت جستجو وارد نمایید :

1 ) نام
2 ) نام پدر
3 ) نام جد
4 ) نام همراه ( برای خانم ها )

در آخر اگر با جستجو موارد فوق موفق نشدید کلمه ( ناخوانا ) را جستجو کنید !