بسمه تعالی

به موجب ابلاغ اداره کل محترم  امور اتباع و مهاجرین خارجی  وزارت کشور طرح سرشماری مشاغل اتباع خارجی در سطح کلیه دفاتر در 15 استان اجرا می گردد.

در این طرح که از 23 بهمن به مدت یک ماه اجرا خواهد شد ، کارفرمایان محترم میتوانند با در دست داشتن هر گونه مدرک اثبات کننده کارفرمایی از جمله پروانه فعالیت یا بهره برداری و یا جواز کسب و غیره  به یکی از دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان محل سکونت مراجعه و مشخصات خود (کارفرما)، کارگاه و تبعه خارجی شاغل، اعم از دارای مدرک اقامت و یا فاقد مدرک را ثبت و رسید شرکت در طرح را دریافت نماید.

ثبت نام و شرکت در طرح در دفاتر رسمی خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان به نشانیهای مندرج در  وبگاه صورت می گیرد و کارفرمایان و اتباع خارجی مراقب سوء استفاده احتمالی مراکز غیرمجاز با ادعای ارائه مدرک به اتباع خارجی باشند .

روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر اقامت و اشتغال اتباع خارجی