در حال حاضر جهت عقدنامه نیازی به نوبت نیست به سفارت مراجعه نمایید.